Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sjocolade.nl en OntbijtserviceMeppel.nl

Algemeen:

01. Reserveringen voor (groeps)arrangementen met betrekking tot Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl, kunnen uitsluitend rechtsgeldig tot stand komen via de verkoopafdeling van Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl. Onder arrangement wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan; een bijeenkomst van gasten en/of de levering van een ontbijt.

02. De voorwaarden in dit supplement behoren bij en maken integraal deel uit van overeenkomsten tussen Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl en de Opdrachtgever. Een dergelijke overeenkomst wordt hierna verder als "Overeenkomst" aangeduid. De in de Overeenkomst of in de algemene voorwaarden voorkomende bedingen prevaleren boven de eventueel van toepassing zijnde afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever. Eventuele nadere afspraken zijn slechts geldig indien er voor zover door Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl schriftelijk zijn bevestigt.

Totstandkoming van de overeenkomst:

03. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze mondeling (telefonisch), schriftelijk, of elektronisch (via internet of e-mail) door de Opdrachtgever is bevestigd door de opdrachtgever. Vanaf dat moment is de reservering definitief en bindend. De verkoopafdeling van Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl draagt vervolgens zorg voor de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever middels toezending van de overeenkomst.

04. Degene die namens of ten behoeve van de Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

05. Indien een reservering voor een (groeps)arrangement volledig wordt geannuleerd, worden de volgende bedragen in rekening gebracht;

1. bij annuleren tot 8 weken voor de arrangementsdatum wordt 35 % van het totale arrangementsbedrag in rekening gebracht.

2. bij annuleren tot 6 weken voor de arrangementsdatum wordt 40 % van het totale arrangementsbedrag in rekening gebracht.

3. bij annuleren tot 4 weken voor de arrangementsdatum wordt 50 % van het totale arrangementsbedrag in rekening gebracht.

2. bij annuleren tot 2 weken voor de arrangementsdatum wordt 60 % van het totale arrangementsbedrag in rekening gebracht.

2. bij annuleren tot 1 week voor de arrangementsdatum wordt 75  % van het totale arrangementsbedrag in rekening gebracht.

06. annuleringen dienen telefonisch, schriftelijk en gedateerd te geschieden

 

Betaling;

07. de verkoopafdeling van Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl zendt de Overeenkomst en facturen naar de Opdrachtgever. Betaling van het totale arrangementsbedrag dient plaats te vinden binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur.

08. Niet vermelde BTW is niet aftrekbaar conform artikel 15 lid 5 Wet O.B. 1968. Eventuele tussentijdse veranderingen van de BTW percentage worden doorberekend. De feitelijk gefactureerde BTW kan in geringe mate afwijken van de vermelde BTW door afrondingsverschillen.

09. de prijzen van arrangementen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Aansprakelijkheid

10. Behoudens in geval van grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl of een persoon waarvoor zij verantwoordelijk is, is Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van het arrangement.

11. Indien Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl uit hoofde van wanprestatie aansprakelijk zo zijn voor enige schade, geleden door de Opdrachtgever en/of derden, dan blijft deze schade beperkt tot het arrangementsbedrag.

12. Indien Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, zal de overeenkomst (voor het betreffende gedeelte) zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen. Onder overmacht voor Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl is hier te verstaan; iedere redelijkerwijze voor Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl niet voorzienbare omstandigheden, waardoor het arrangement geheel of gedeeltelijk niet of niet op het overeengekomen tijdstip of op de overeengekomen wijze kan plaatsvinden.

13. Onder overmacht wordt onder andere verstaan; oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, brand, stakingen , apparatuurschade, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, stremmingen/stakingen van vervoer, overstroming, uitsluiting, sabotage, ziekte en of arbeidsongeschiktheid van het personeel en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnen als buitenland, ten gevolge waarvan naleving der Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl kan worden gevergd.

14. Sjocolade.nl en OntbijtserviceMeppel.nl aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever reeds gemaakte kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot premies van verzekeringen, indien het arrangement niet kan doorgaan.

15. In geval van schade aan zaken bij Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl of letsel aan een van de medewerkers van Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl ontstaan in verband met het arrangement en veroorzaakt door enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, medewerkers en/of gasten zal de Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade binnen 30 dagen na ontvangst van een verzoek daartoe aan Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl vergoeden. Vergoed dienen in elk geval te worden de taxatiewaarde c.q. de reparatiekosten van de goederen, de kosten van medische zorg, gederfde inkomsten en smartengeld. Opdrachtgever zal zorgdragen voor een deugdelijke WA-verzekering ten behoeve van zichzelf, zijn ondergeschikten, medewerkers en/of gasten.

16. In gevallen waarin de Opdrachtgever jegens Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl niet nakomt, is hij in gebreke zonder dat enige in gebreke stelling is vereist. indien de Opdrachtgever in gebreke is, dient hij alle door Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl gemaakte kosten, gerechtelijk zowel als buitenrechtelijk, te vergoeden.

 

Intellectuele eigendom:

17. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het logo en eventuele tekst van Sjocolade.nl en OntbijtserviceMeppel.nl, alsmede met betrekking tot de door Sjocolade.nl en OntbijtserviceMeppel.nl gehanteerde programma c.q. bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Sjocolade.nl en OntbijtserviceMeppel.nl. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Sjocolade.nl en OntbijtserviceMeppel.nl

18. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking to het aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde publiciteitsmateriaal dient uitsluitend en de oorspronkelijke vorm gebruikt te worden en alleen gericht te zijn op het overeengekomen arrangement. Voor ieder additioneel gebruik is het voorafgaand schriftelijke toestemming van Sjocolade.nl en OntbijtserviceMeppel.nl vereist.

19. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sjocolade.nl en OntbijtserviceMeppel.nl niet toegestaan bij Sjocolade.nl en OntbijtserviceMeppel.nl de merken en/of logo's en /of andere herkenningstekens van de Opdrachtgever of een aan haar gelieerde onderneming openbaar te maken, mits anders overeengekomen.

 

Gedragsregels:

20. bij overlast door wangedrag van ondergeschikten, gasten en/of medewerkers van de Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overmatig druggebruik, buitengewone luidruchtigheid is het personeel van Sjocolade.nl en OntbijtserviceMeppel.nl gerechtigd de betrokken personen te doen verwijderen.

21. het parkeren van personenauto's is alleen toegestaan op de aangewezen plekken. Opdrachtgever verplicht zich er voor zorg te dragen dat de personen die op gronde van de Overeenkomst een bezoek aan Sjocolade.nl en OntbijtserviceMeppel.nl brengen op de hoogte zijn van deze voorwaarde.

 

Aanvullende bepalingen:

22. Toegangsbewijzen van Sjocolade.nl (en indien van toepassing OntbijtserviceMeppel.nl) zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Opdrachtgever zal zich ten alle tijde onthouden van het aanbieden van toegangsbewijzen en van Sjocolade.nl (en indien van toepassing OntbijtserviceMeppel.nl) middels promotionele en/of commerciële uitingen en/of gedragingen , dan wel in enigerlei vorm verwijzen naar en/of aanhaken aan Sjocolade.nl behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Sjocolade.nl en/of OntbijtserviceMeppel.nl

23. De verkoopafdeling van Sjocolade.nl en OntbijtserviceMeppel.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het arrangement indien hiervoor gegronde redenen zijn.

 

Beknopte bepalingen:

Wijzigingen kunnen tot 8 dagen voor het arrangement aan ons worden doorgegeven, met een minimum van 8 en maximum van 15 personen voor een kleine groep en minimum 8 en maximum 30 personen voor een grote groep.

Bij wijziging van de groepsgrootte ontvangt u een (credit)factuur

Algemene bepalingen zijn als bijlage bijgesloten.


Chocolade